Requested Techniques of the Month

 

October 2011

Ushiro Ryote Dori Jujigarama

Gyakute Dori Ikkyo - Sankyo "Pinning Series"

Kata Dori Menuchi Irimi Nage Basic 5

13 Jo Awase H. Saito version 2.1September 2011

Ushiro Ryo Kata Dori Juju Garame

Suware Waza Shomenuchi Ikkyo Omote

Morote Dori Shihonage Low to High (nidan & above)

Ryo Kata Dori Kokyunage

Katate Dori Koshinage (head under)

Yon No KumitachiAugust 2011

Katate Dori Kotegaeshi

Morote Dori Ikkyo Omote & Ura

Yokomenuchi Shiho Nage

Shomen Uchi Ikkyo Omote & Ura

Yokomenuchi Rokkyo

31 Kumi Jo Ki No Nagare